Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Sledujte nás

Vyhľadať

  /  Všeobecné obchodné podmienky We Care Centrum, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky
We Care Centrum, s.r.o.

Podnikateľ: We Care Centrum, s.r.o., so sídlom: Kukučínova 950/2, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika, IČO: 54 124 786, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 155994/B, za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností osôb v súvislosti s poskytovaním služieb spočívajúcich v realizovaní kurzov vaničkovania, detských masáží, dojčenia, poradenských služieb a konzultácii v oblasti starostlivosti o novorodenca.

Článok I

Základné pojmy

 1. Podmienky“ alebo „VOP“ rozumejú sa tieto Podmienky poskytovania Služieb, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri objednaní a poskytovaní Služieb, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Poskytovateľ“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie podnikateľ: We Care Centrum, s.r.o., so sídlom: Kukučínova 950/2, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika, IČO: 54 124 786, ktorý poskytuje Služby ponúkané na Stránke;
 3. Objednávateľ“ alebo „Záujemca“  sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba vrátane Objednávateľa – spotrebiteľa a Objednávateľa – podnikateľa v zmysle účinných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb;
 4. Objednávateľ – spotrebiteľ“  sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb;
 5. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb;
 6.  „Stránka“ sa rozumie internetová stránka www.wecarecentrum.sk;
 7. Služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služby uvedené v Ponuke na Stránke; 
 8. Ponuka“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie časovo obmedzená inzertná ponuka Služieb zverejnená na Stránke;
 9. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Ponuky Objednávateľom podľa týchto Podmienok a to vyplnením a potvrdením pravdivých údajov v Objednávkovom formulári Objednávateľom a uskutočnením ďalších krokov zo strany Objednávateľa podľa postupu zverejneného na Stránke, pričom taká Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb zo strany Objednávateľa.
 10. „Zmluvou o poskytovaní služieb“ alebo „Zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa v súlade s Obchodnými podmienkami Poskytovateľa zverejnenými na Stránke, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Služby podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Odplatu za Služby;

Článok II

Predmet Zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Služby podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa zaplatiť Cenu za Služby v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.
 2. Pre uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára a zaplatenie Ceny za Služby.
 3. Zmluva je uzatvorená na základe akceptácie Objednávky Poskytovateľom. Objednávka sa považuje za akceptovanú zaslaním akceptačnej e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávkovom formulári.
 4. Záväzok Poskytovateľa zo Zmluvy je splnený okamihom poskytnutia Služieb Objednávateľovi.
 5. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Objednávateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku
 7. prerušenia fungovania Stránky,
 8. neoprávneného zásahu Objednávateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb do Stránky, prípadne do PIN,
 9. nezlučiteľnosti Stránky s koncovým hardvérom alebo softvérom Objednávateľa, alebo pripojením k internetu,
 10. technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Stránky.

Článok III

Práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ poskytuje Služby s odbornou starostlivosťou.
 2. Objednávateľ si je vedomý, že poskytovanie Služieb Poskytovateľom nepredstavuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nenahrádza návštevu pediatra a gynekológa.
 3. Objednávateľ súhlasí s bezpečnostnými a hygienickými pravidlami a je si vedomý svojej povinnosti rešpektovať pri poskytovaní služieb pokyny Poskytovateľa.
 4. Objednávateľ si je vedomý toho, že poskytovanie Služieb nemožno realizovať v prípade zhoršeného zdravotného stavu Objednávateľa a dieťaťa, najmä pri zvýšenej teplote, infekčnom ochorení, v prípade nariadenej karantény alebo pri inom prenosnom ochorení.
 5. Objednávateľ si je vedomý toho, že je povinný dbať na bezpečnosť dieťaťa, na svoju bezpečnosť ako aj na bezpečnosť ďalších účastníkov pri poskytovaní Služieb.
 6. Objednávateľ si je vedomý toho, že je povinný si so sebou priniesť prezuvky ako aj plienku pre dieťa určenú do vody. Objednávateľ súhlasí s tým, že vstup do priestorov v ktorých Poskytovateľ poskytuje Služby je možný výlučne v prezuvkách ako aj s tým, že povinnou výbavou dieťaťa nevyhnutnou pre poskytnutie Služieb je detská plienka určená do vody. 
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovanie Služieb v prípade, ak má dôvodné podozrenie na požitie alkoholu, omamných látok alebo návykových látok u Objednávateľa. Rovnako má Poskytovateľ právo odmietnuť poskytovanie Služieb v prípade závažného nerešpektovania pokynov a inštrukcií Poskytovateľa zo strany Objednávateľa.

Článok IV

Objednávka Služieb a uzatvorenie Zmluvy

 1. Objednávateľ objedná Služby vyplnením Objednávkového formulára na Stránke.
 2. Objednávkový formulár je použitý riadne, keď Objednávateľ podľa postupu zverejneného na Stránke uskutoční Objednávku Služieb. Po uskutočnení riadnej Objednávky, Poskytovateľ bezodkladne (najneskôr však nasledujúci deň po uskutočnení Objednávky) zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa potvrdenie. Doručením potvrdenia sa považuje Zmluva o poskytovaní služieb za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 3. Objednávateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Cenu za Služby.
 4. Podmienkou pre platnosť Objednávky je vyplnenie všetkých povinných  údajov v Objednávkovom formulári a potvrdenie Objednávateľa, že sa oboznámil s týmito VOP.
 5. Objednávateľ si je vedomý, že pre riadne poskytnutie Služieb je potrebné správne vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári na Stránke.
 6. Objednávateľ je povinný v Objednávkovom formulári uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.

Článok V

Platobné podmienky

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu za poskytovanie Služieb dohodnutú v Zmluve o poskytnutí služieb.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu dohodnutú v Zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri poskytnutí Služieb.
 3. Objednávateľ môže zaplatiť cenu:
 4. online bankovým prevodom,
 5. platbou platobnou kartou,
 6. hotovostnou platbou pri poskytovaní Služieb.
 7. Ak Objednávateľ pri platbe vopred bankovým prevodom, neuhradí cenu za objednané Služby do 5 dní od potvrdenia Objednávky na účet Poskytovateľa, je Poskytovateľ oprávnený zrušiť Objednávku Služieb a označiť Objednávku za neplatnú. V prípade zrušenia objednávky zaniká záväzkový vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

Článok VI

Miesto a čas poskytovania Služieb

 1. Miestom poskytovania Služieb je Tomášikova 13, Bratislava alebo bydlisko Objednávateľa, v závislosti od Objednávky alebo dohody Poskytovateľa a Objednávateľa.
 2. Čas poskytovania Služieb si Objednávateľ zvolí v rámci Objednávky alebo dohodou s Poskytovateľom.
 3. Objednávateľ je povinný dostaviť sa na miesto poskytovania Služieb riadne a včas.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti dostaviť sa na miesto poskytovania Služieb riadne a včas, vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu škody podľa všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka.

Článok VII

Storno podmienky

 1. Objednávateľ je oprávnený vykonať storno Objednávky podľa týchto Podmienok.
 2. Objednávateľ stornuje svoju Objednávku prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu info@wecarecentrum.sk.
 3. V prípade, ak Objednávateľ stornuje Objednávku viac ako 72 hodín pred začatím poskytovania Služieb, nebude mu zo strany Poskytovateľa účtovaný žiaden manipulačný poplatok a bude mu vrátená poskytnutá úhrada za objednané Služby v plnej výške.
 4. V prípade, ak Objednávateľ stornuje Objednávku menej ako 72 hodín a viac ako 24 hodín pred začatím poskytovania Služieb, bude mu zo strany Poskytovateľa účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10% z ceny objednaných Služieb.
 5. V prípade, ak Objednávateľ stornuje Objednávku menej ako 24 hodín pred začatím poskytovania Služieb, bude mu zo strany Poskytovateľa účtovaný manipulačný poplatok vo výške 30% z ceny objednaných Služieb.

Článok VIII

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 1. Zmluva je platná a účinná odo dňa akceptácie Objednávky Poskytovateľom.
 2. Zmluva je ukončená jej splnením.
 3. Zmluvu možno ukončiť dohodou Poskytovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 4. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane.
 5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú  a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované.
 6. Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom
 7. Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 8. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
 9. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od Zmluvy môže Objednávateľ použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy zverejnený na Stránke Poskytovateľa.
 10. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku je účinné v okamihu jeho doručenia Poskytovateľovi.
 11. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 12. Pri zmluvách medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku.

Článok IX

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 1. Zodpovednosť za vady Služby, záruka za akosť Služby a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, Zmluvou a VOP. Poskytovateľ zodpovedá za akúkoľvek vadu Služby, ak je spôsobená porušením povinnosti Poskytovateľa.
 2. V prípade, že Objednávateľ pri poskytovaní Služby zistí, že Služba nie je v zhode s podmienkami uvedenými v Objednávke alebo Zmluve, má Objednávateľ právo Službu odmietnuť a vyžiadať bezodkladné náhradné poskytnutie Služby zodpovedajúce podmienkam Objednávky alebo Zmluvy.
 3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád Služieb u Poskytovateľa bezodkladne po výskyte vady, a to prostredníctvom vyplneného Reklamačného formuláru. Vyplnený Reklamačný formulár Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi osobne alebo zaslaním e-mailu na adresu info@wecarecentrum.sk.
 4. Objednávateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada.
 5. Reklamácia môže byť Poskytovateľom vybavená nasledovne:
 6. odstránením vady Služby,
 7. poskytnutím náhradnej služby za vadnú Službu,
 8. poskytnutím chýbajúcej Služby,
 9. poskytnutím primeranej zľavy z ceny Služby,
 10. vrátením uhradenej ceny Služby,
 11. odôvodneným zamietnutím Reklamácie.
 12. V prípade, že Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa – spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na info@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Objednávateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 13. Návrh Objednávateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
 14. meno a priezvisko Objednávateľa – spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 15. presné označenie Poskytovateľa,
 16. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 17. označenie, čoho sa Objednávateľ – spotrebiteľ domáha,
 18. dátum, kedy sa Objednávateľ – spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
 19. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
 20. Návrh Objednávateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ – spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Objednávateľovi k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Objednávateľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok X

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do Objednávkového formulára, uvedeného na Stránke v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).
 2. Potrebné informácie pre dotknutú osobu v súlade zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov Poskytovateľa.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 2. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom – spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 3. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Poskytovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 4. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Poskytovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok  súhlasí.
 5. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.05.2023.