Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Sledujte nás

Vyhľadať

  /  Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

I.

Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracúva osobné údaje je: We Care Centrum, s.r.o. so sídlom: Kukučínova 950/2, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika, IČO: 54 124 786, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 155994/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).
 • Prevádzkovateľ je poskytovateľom služieb spočívajúcich najmä v realizovaní kurzov vaničkovania, detských masáží, dojčenia, poradenských služieb a konzultácií v oblasti starostlivosti o novorodenca. Prevádzkovateľ ponúka služby prostredníctvom webovej stránky: www.wecarecentrum.sk.

II.

Dotknutá osoba

 1. Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom.

III.

Získavanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava informácie o Dotknutých osobách týmito spôsobmi:
 2. prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov,
 3. ukladaním súborov cookie na koncových zariadeniach (tzv. „cookies“) za predpokladu, že s tým Dotknutá osoba súhlasila a nie sú to súbory cookie potrebné na prevádzku a poskytovanie služieb;
 4. zhromažďovaním protokolov webového servera prevádzkovateľom Hostingu webovej stránky: www.wecarecentrum.sk (nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky). 

IV.

Účel spracúvania a právny základ

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovné účely:
 1. plnenie zmluvných a zákonných povinností; 
 2. identifikácia dotknutej osoby ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy. Právnym základom spracúvania je: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 3. V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho konania Prevádzkovateľa oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné údaje Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe).
 • Poskytnutie údajov dotknutou osobou na účely riadneho plnenia zmluvy je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné či realizovať predmet zmluvy. Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na riadne uzatvorenie a plnenie zmluvy.

V.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa čl. III týchto Pravidiel sú spracúvané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v čl. III týchto Pravidiel a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
 • Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).
 • Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu sú spracúvané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

VI.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby tretím osobám iba v prípade, keď mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v potrebnom rozsahu nasledovným príjemcom:
 2. dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa,
 3. prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,
 4. v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

VII.

Cookies

 1. Webová stránka www.wecarecentrum.sk  (ďalej ako „webová stránka“) používa súbory cookies.
 • Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov odosielaných serverom a ukladaných na strane osoby, ktorá navštívila webovú stránku (napríklad na pevnom disku počítača, notebooku alebo v pamäti smartfónu – v závislosti od zariadenia, ktoré návštevníci internetového obchodu používajú). Pri ďalšej návšteve môžete tieto súbory načítať a návšteva webovej stránky môže byť jednoduchšia a užitočnejšia.
 • Na webovej stránke sú k dispozícii tieto typy súborov cookies:
  a) Trvalé súbory cookies – zostávajú v zariadení používateľa po dobu uvedenú v parametroch “cookies” alebo kým ich používateľ ručne nevymaže.
  b) Relačné súbory cookies – zostávajú v zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási z webovej stránky alebo nevypne softvér (webový prehliadač). Tento typ súborov cookies nepoužívame ako súčasť štandardných súborov cookies.
 • Súbory cookies sa delia na technické alebo nevyhnutné súbory cookies, bez ktorých by webová stránka nefungovala, a ostatné súbory cookies, medzi ktoré patria napríklad marketingové alebo analytické súbory cookies.
  a) Technické súbory cookies – tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a nemožno ich vypnúť, pretože niektoré stránky bez nich nebudú fungovať. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne informácie, ktoré by sa dali priradiť ku konkrétnej osobe.
  b) Analytické súbory cookies – tieto súbory cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webovej stránky a umožňujú nám sledovať počet návštevníkov a spôsob, akým používajú webovú stránku.
  c) Marketingové súbory cookies – tieto súbory cookies sa používajú na sledovanie preferencií webovej lokality na účely cielenia reklamy.
 •  Analytické a marketingové súbory cookies sa môžu na webovej lokalite používať len vtedy, pokiaľ používateľ vopred poskytol overiteľný súhlas s rozsahom a účelom takéhoto spracovania.
 • Súbory cookies sa na webovej stránke používajú na tieto účely:
  – identifikácia Dotknutých osôb ako prihlásených na webovej stránke a preukázanie, že sú prihlásení;
  – zapamätanie si Služieb a produktov pridaných do košíka na účely zrealizovania Objednávky;
  – zapamätanie si údajov z vyplnených Objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov na webovej stránke;
  – prispôsobenie obsahu webovej stránky individuálnym preferenciám Dotknutých osôb (napr. Marketing, ktorý spočíva v zhromažďovaní informácií o aktivitách používateľa na webovej stránke s cieľom prispôsobiť obsah a reklamy záujmom a potrebám Dotknutých osôb.
 • Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne akceptuje súbory cookies. Každý má možnosť špecifikovať podmienky používania súborov cookies nastavením vlastného webového prehliadača alebo vlastného zariadenia.
 • Webová stránka vyžaduje v súlade so zákonom a GDPR výslovný súhlas Dotknutej osoby s uložením súborov do zariadenia alebo získavanie prístupu k informáciám zo zariadenia pri analytických a marketingových cookies. Súhlas musí byť slobodný, určitý, vedomý a informovaný a explicitný.
 • Push oznámenia
 • Push oznámenia sa odosielajú do webového prehliadača používateľa až po tom, ako používateľ súhlasí s ich prijímaním. Na to, aby používateľ vyjadril súhlas s prijímaním push oznámení, musí v správe zaslanej jeho webovým prehliadačom vybrať možnosť “zobraziť oznámenia” alebo inú alternatívnu možnosť (každý prehliadač môže túto možnosť nazývať inak).
 • Push oznámenia budú dostávať zákazníci, ktorí navštívia webovú stránku a tí, ktorí nemajú túto webovú stránku otvorenú vo svojom prehliadači.
 • Súhlas s prijímaním push notifikácie možno kedykoľvek odvolať na webovej stránke predávajúceho alebo zmenou nastavení webového prehliadača používateľa.
 • Správca nespracúva žiadne osobné údaje Dotknutých osôb, ktorí používajú push notifikácie. Dotknuté osoby sú identifikovaní len na základe informácií uložených v ich webových prehliadačoch, ku ktorým správca nemá prístup.
 1. Informácie obsiahnuté v záznamoch môžu okrem iného zahŕňať IP adresu používateľa webovej stránky, poskytovateľa internetu a typ platformy, ako aj adresu stránky, z ktorej

používateľ vstúpil na webovú stránku internetového obchodu. Tieto informácie sú súhrnné a anonymné, čo znamená, že neobsahujú prvky, ktoré by identifikovali návštevníkov webovej stránky. Tieto údaje sa budú archivovať a používať na štatistickú analýzu a vyhodnocovanie celosvetovej návštevnosti používateľov internetového obchodu. Tieto údaje sa nebudú spájať s osobnými údajmi poskytnutými zákazníkmi. Súbory cookies umiestnené v počítači, telefóne alebo tablete používateľa môžu pochádzať od iných poskytovateľov služieb.

VIII.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k osobným údajom

 1. Dotknutá osoba má na základe písomnej požiadavky, alebo elektronicky zaslanej požiadavky právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a to informácie o
 2. účele spracúvania osobných údajov,
 3. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 4. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 5. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 6. práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov
 8. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 9. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Prevádzkovateľ, fyzická osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Právo získať osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 • Informácie podľa tohto článku je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv dotknutej osoby podľa tohto článku  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Túto povinnosť je Prevádzkovateľ povinný uskutočniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov

 • Dotknutá osoba  má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

 • Dotknutá osoba  má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúceho odseku ak
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúval
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
 • Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 • Odseky 6 a 7 tohto článku sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa GDPR, zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Poskytovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 12 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 1. Dotknutá osoba  má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 2. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 3. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 4. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 5. dotknutá osoba  namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 1.  Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 10 tohto článku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov

 1. Dotknutá osoba  má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 1. Dotknutá osoba  má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba  má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

 1. Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava

tel.: +421 /2/ 3231 32220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v prípade ak bol tento dotknutou osobou udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a to prostredníctvom doručenia prejavu vôle na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v čl. I týchto Pravidiel.